OH-DÖNTŐ

Tisztelt Rendező Intézmények! Kedves Kollégák!  

                                                                                

Befejeződtek VII. Országos Néptáncverseny (csoportos) válogatói. Munkájukat/munkátokat nagyon köszönöm.

Az utazó-versenybizottság döntése alapján  a  87 pont és az 87 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a VII. Országos Néptáncverseny (csoportos) döntőjén (19 döntős).

A döntőt rendező intézmény:

Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola

OM azonosító: 039879

Budapest 1222 Nagytétényi út 31-33

Telefon: Tel/fax: +36 1 424-56-41; Mobil: +36 30 798-96-55

E-mail: neptancverseny@nadasdy.suli.hu

Honlap: www.nadasdy.suli.hu

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 13. szerda

Mellékletben a döntősök a névsora - https://pfami.forrasneptanc.hu/files/VII_orszagos_neptancverseny_dontosei_2019.xlsx

 

Üdvözlettel

Lőrik Tünde

Versenyreferens

OKTATÁSI HIVATAL

Érettségi és Versenyszervezési Osztály

H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.

Tel.: +36-1-374-2407

E-mail: lorik.tunde@oh.gov.hu

WEB: www.oktatas.hu

 

OH DÖNTŐBEN A CSEPPFORRÁS!

Az Oktatási Hivatal VII. Országos Néptáncversenyén iskolánkat a Cseppforrás Néptáncegyüttes képviselte, akik teljesítményükkel kivívták az országos döntőben való bemutatkozás lehetőségét! 


Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítő pedagógusaiknak, Asztalos-Kiss Zsuzsannának és Heiger Józsefnek! 


Köszönjük a Zagyva Banda kiváló segítségét!!!


Büszkék vagyunk 

VII. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (CSOPORTOS)

A verseny időpontja: 2019. április 12-13.
Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola

OM azonosító: 039879
Budapest 1222 Nagytétényi út 31-33
Telefon: Tel/fax: +36 1 424-56-41; Mobil: +36 30 798-96-55
E-mail: neptancverseny@nadasdy.suli.hu
Honlap: www.nadasdy.suli.hu

A verseny célja: A csoportos oktató-nevelő munka színvonalának felmérése, értékelése az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakain, lehetőség teremtés a tapasztalatszerzésre. Az életkorhoz és a központi tantervehez, valamint az iskola pedagógiai programjához igazodó tanult táncok és színpadi megjelenítés, valamint a tanulói rögtönzés és koreográfia egymásra hatása képességének és színvonalának emelése. A bemutatott műsorszám/tánc közbeni viselkedés (játékok értő és funkcionális előadásmódja, csoportos nonverbális kommunikáció, csoportkohézió), illetve a tánc képét formáló egyéb tényezők (ritmika, dinamika, plasztika, motivika és táncesztétika) fontosságának tudatosítása a tanulókban az életkori sajátosságaik szerint.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató, országos döntő.

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2011. június 1-je és 2013. május 31. között,
II. korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31. között,
III. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31. között,
IV. korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között,
V. korcsoport: 1999. június 1-je és 2002. május 31. között született tanulók.

A nevezés feltételei:
A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérő (egy évvel fiatalabb vagy egy évvel idősebb) életkorú tanulók létszáma nem haladhatja meg az egyes nevezett produkciókban tanulók összlétszámának a 20 %-át.
Egy iskola – a telephelyek számától függetlenül – összesen 5 csoportot nevezhet a versenyre. A nevezéshez csatolni kell a növendékek névsorát. A korcsoporttól eltérő életkorú tanulókat a nevezési lapon külön csoportosítva kell feltüntetni az adataikkal együtt.

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A verseny anyaga: Kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncok.

Kötelező és kötelezően választható táncok: Csoportos improvizáció.

Minden improvizációban legalább két tánctípusnak/játéknak szerepelnie kell, a kötelező és kötelezően választható tánctípusokból.
A színpadi előadásban megjelenő improvizáció során törekedni kell a megnevezett kistájak gyermekjátékainak, táncéletének, táncos szokásainak (gyermekjátékok formavilága, játékfűzés egymásra épülése, táncra kérés, a tánc megköszönése, nótázás, csujjogatás tánc közben, zenekarral való kapcsolattartás stb.) alkalmazására. Az egyes tánctípusok megnevezéseit nem az illető tánc táji terminológiája, hanem a Martin-féle tánctípusok és dialektusok meghatározása alapján kell értelmezni.

I. korcsoport: kétféle műforma megjelenítése
Kötelező tánc: ugrós
Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprűtánc típus)
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Műsoridő: minimum 4, maximum 5 perc. A kétféle műforma sorrendjét, egymáshoz képesti arányait a nevező iskola dönti el.

II. korcsoport: kétféle műforma megjelenítése
Kötelező tánc: ugrós
Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy csárdás vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprűtánc) A csárdás tánc megnevezése egyféle tempójú/zenekíséretű táncra vonatkozik.
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Műsoridő: minimum 5, maximum 6 perc. A kétféle műforma sorrendjét, egymáshoz képesti arányait a nevező iskola dönti el.

III. korcsoport: kétféle műforma megjelenítése
Kötelező táncok: csárdás (A csárdás tánc megnevezése egyféle tempójú/zenekíséretű táncra vonatkozik.)
Kötelezően választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc vagy eszközös tánc vagy verbunk
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Műsoridő: minimum 5, maximum 6 perc. A kétféle műforma sorrendjét, egymáshoz képesti arányait a nevező iskola dönti el.

IV. korcsoport: kétféle műforma megjelenítése
Kötelező táncok: csárdás
Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy ugrós vagy eszközös tánc vagy átmeneti legényesek vagy forgós- forgatós tánc vagy verbunk
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Műsoridő: minimum 6, maximum 7 perc. A kétféle műforma sorrendjét, egymáshoz képesti arányait a nevező iskola dönti el.

V. korcsoport: háromféle műforma megjelenítése
Kötelező táncok: erdélyi magyar férfitáncok és magyar páros táncok (a táncrendi hagyományok figyelembevételével)
Kötelezően választható tánctípusok: körtánc vagy lánctánc vagy jövevény táncok
Műsoridő: minimum 6, maximum 7 perc. A háromféle műforma sorrendjét, egymáshoz képesti arányait a nevező iskola dönti el.

Szabadon választott táncok:
Az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevő színpadi bemutató (koreográfia és, vagy improvizáció) a Kárpát-medence magyar játék és/vagy tánchagyományából. A Kárpátmedencében a magyarsággal együtt élő, s a magyarság tánchagyományiban is szerepelő táncokat táncoló, de etnikailag nem a magyarsághoz tartozó táncosok, famíliák, nemzetiségek, népcsoportok pl. a kalotaszegi roma prímás, Árus Feri és családja táncai e fordulóban nem
választhatóak. A hazai nemzetiségek e fordulóban a lakóhely (iskolai működési vagy telephely) szerinti saját nemzetiségük táncait is választhatják.
A szabadon választott feladatnál az időtartam 6 perc, ettől +/- 30 mp eltérés lehet.
A kötelező táncok kíséretéről a rendező iskola gondoskodik.

A szabadon választott táncok zenekíséretéről a versenyző iskola gondoskodik. CD használata megengedett.
Értékelés az országos döntőn: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyző néptánccsoportok teljesítményét az értékelőlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy versenyző csoport végső pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
Értékelési szempontok:

  • Az adott tájegységre, kistájra falura, (esetleg adatközlőre) jellemző motívumok, motívumfűzések és esztétikai jellemzők megjelenítése.
  • Párkapcsolat-jétékkapcsolat (párosok esetén): a rögtönzések közös megalkotása improvizációval, fiú-lány, férfi-női szerepek megjelenítése; a megjelenő erőkapcsolatok (húzás, tolás, követés, stb.) megjelenése; együtt táncolás, játékosság
  • Viselete, eszközei tükrözzék az adott tájegység, falu, adatközlő jegyeit, ugyanakkor legyen egységben a versenyzők életkorával, személyiségével, a bemutatott tánccal.
  • A koreográfiai megformálásban „otthonosan” mozogjon, szerepe és a tánc/koreográfia mondanivalója legyen világos számára. Színpadi viselkedése tükrözze életkorát, habitusát.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthető: 2019. március 1-től.
Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 13.
A nevezési határidőt be kell tartani!

Területi válogatók

A területi válogatók ideje: 2019. február 22-től 2019. március 5-ig.

A válogatók anyaga: Az országos döntő kötelező, kötelezően választható és szabadon választott táncai.

A verseny követelménye: A válogatón bemutatott műsorszámokon (tájegység, táncrend) a döntőre nem változtatható meg.

Az Oktatási Hivatal a regionális válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg:

Észak- és Dél-Alföld:
Kőrösi Csoma Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 035876
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Telefon: 56-422-702, 20-496-39-46
E-mail: korosisuliszolnok@gmail.com

Közép-Magyarország:
Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 200339
2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 06-23-358-973
E-mail: pfami@freemail.hu; pesovarferencami@gmail.com

Nyugat Dunántúl:
Etalon Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 102366
9011 Győr, Dériné u. 11. Telefon: 06-96-519-543
E-mail: etalonmi@axelero.hu

Dél-Dunántúl:
Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 040413
8100 Kaposvár, Csokonai u. 1. Telefon: 82-512-228
E-mail: egyudmuvisk@somogy.hu

Észak-Magyarország:
Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 100789
3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 10. Telefon: 06-47-322-215
E-mail: bokreta@internetker.hu

Közép-Dunántúl:
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 202780
8600 Siófok, Március 15. park 2. Telefon: 06-84-311-309, 06-84-311-740
E-mail: iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu

Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2019. február 1-ig.
Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendező iskolának kell megküldeni.
A nevezési határidőt be kell tartani!
Alacsony nevezési létszám esetén (5 csoport alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

Értékelés a válogatókon: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.

Értékelési szempontok:

  • Az adott tájegységre, kistájra falura, (esetleg adatközlőre) jellemző motívumok, motívumfűzések és esztétikai jellemzők megjelenítése.
  • Párkapcsolat-játékkapcsolat (párosok esetén): a rögtönzések közös megalkotása improvizációval, fiú-lány, férfi-női szerepek megjelenítése; a megjelenő erőkapcsolatok (húzás, tolás, követés, stb.) megjelenése; együtt táncolás, játékosság
  • Viselete, eszközei tükrözzék az adott tájegység, falu, adatközlő jegyeit, ugyanakkor legyen egységben a versenyzők életkorával, személyiségével, a bemutatott tánccal.
  • A koreográfiai megformálásban „otthonosan” mozogjon, szerepe és a tánc/koreográfia mondanivalója legyen világos számára. Színpadi viselkedése tükrözze életkorát, habitusát.

A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntő nevezési határideje: 2019. március 13.